Report บันทีกการทำงานอย่างง่าย

Report บันทึกเวลาทำงานอย่างง่าย

ตัวอย่างรายงานการบันทึกเวลาทำงานอย่างง่าย เหมาะสำหรับบริษัทฯ ที่เข้าออกไม่เป็นเวลา หรือต้องมีพนักงานมาสับเปลี่ยน หมุนเวียนแทนกัน หรือเข้ากะ เช่น โรงงาน โรงพยาบาล โรงแรม คลังสินค้า

 

 

Visitors: 717,615