Report การบันทึกเวลาแบบที่ 1

Report การเข้างานแบบที่ 1 

ตัวอย่างรายงานที่ดูบันทึกเวลาการทำงานของพนักงาน เข้างาน ออกงาน ขาด ลา มาสาย โอที

 

 

Visitors: 717,624